กรุณาอ่านก่อน ลงชื่อสมัครสอบ
1. วันสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563
ประโยคบาลีศึกษา 1-2 และ บาลีศึกษา 3-5 สอบวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563
ประโยคบาลีศึกษา 6-9 สอบวันที่ 26-30 มกราคม 2563

2. แม่ชี/ฆราวาสชาย-หญิง ที่ต้องการสอบบาลีศึกษา (รับทั่วประเทศ/โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเข้าสอบ แต่ไม่สะดวกในการหาที่ลงสอบ/หาที่ลงสอบไม่ได้) สามารถลงชื่อเข้าสอบในนามวัดโมลีโลกยารามได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562- 10 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

3. สำหรับท่านที่ลงชื่อสอบโดยการเขียนด้วยมือหรือแจ้งชื่อลงสอบกับพระอาจารย์สอนบาลีที่วัดโมลีโลกยารามแล้ว ไม่ต้องมาลงชื่อซ้ำในระบบออนไลน์นี้อีก

4. คุณสมบัติของผู้ลงชื่อเข้าสอบ
4.1 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 1-2 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อน
4.2 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 4-6 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นโทหรือเอกก่อน
4.3 ผู้จะมีสิทธิสอบบาลีศึกษา 7-9 ได้ ต้องสอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นเอกก่อน

5. ในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบบาลีศึกษา ท่านต้องมีเลขที่สอบได้ของธรรมศึกษาตรี-เอก/นักธรรมตรี-เอก และเลขสอบได้เปรียญธรรม/บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่งก่อนจะสอบระดับชั้นที่สูงขึ้นไป (ดูเลขดังกล่าวนี้ที่ด้านหลังใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา/เปรียญธรรม/บาลีศึกษา)

6. สำหรับพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประโยค 1-2 – ประโยค ป.ธ. 9 และลาสิกขาแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวลงสอบบาลีศึกษาได้ ถ้าจะสอบบาลีศึกษา ต้องเริ่มต้นลงชื่อสอบบาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2 ใหม่

7. สำหรับแม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ที่เคยสอบได้บาลีศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี 2557 สามารถสอบต่อชั้นสูงขึ้นไปได้เลย เช่น สอบบาลีศึกษา 3 ได้ในปี 2550 ก็สามารถลงชื่อสอบบาลีศึกษา 4 ในปี 2563 ได้เลย

8. ต้องระวังที่สุด อย่าลงชื่อสอบพร้อมกันหลายที่ เช่น ลงชื่อสอบที่วัดอื่น ๆ แล้ว แต่กลับมาลงชื่อสอบอีกที่ในนามวัดโมลีฯ อีก แบบนี้ ทางกองบาลีสนามหลวงจะตัดชื่อออก ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

9. เมื่อท่านส่งข้อมูลสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ธันวาคม 2562 ทางวัดจะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง อาจมีการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น เบอร์โทรของท่านที่กรอกไว้ในระบบ ต้องมั่นใจว่า ใช้งานได้จริง และหากท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรโทรมาสอบถามทางวัดก่อนว่า ที่ท่านได้ลงชื่อสมัครสอบไว้ ติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่

10. ประมาณเดือนมกราคม 2563 ทางกองบาลีสนามหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้าสอบ กรุณาติดตามข่าวจาก www.infopali.net

11. สนามสอบสำหรับผู้ลงชื่อสอบบาลีศึกษาในนามวัดโมลีฯ ชั้นประโยค 1-2 คาดว่า จะเป็นวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ (อยู่ตรงข้ามวัดโมลีฯ) ส่วนสนามสอบชั้นประโยคอื่น ๆ รอฟังประกาศจากกองบาลีสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2563

12. เมื่อท่านลงชื่อสมัครเข้าสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อของท่านขึ้นมาทันที แสดงว่า การส่งข้อมูลของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่มีชื่อของท่าน กรุณากรอกข้อมูลใหม่ หรือโทรติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่าง

13. ท่านที่สมัครเข้าสอบ ควรเป็นท่านที่มีความพร้อม ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ถ้าไม่ได้เรียน ไม่ได้สนใจเรียน ไม่ได้ดูหนังสืออย่างเพียงพอ หรืออยากลงชื่อไว้เล่น ๆ แต่ไม่ต้องการเข้าสอบจริง ไม่ควรมาลงชื่อสอบ เพราะจะทำให้ระบบงานทะเบียนของทางกองบาลีสนามหลวงรกเปล่า ๆ

14. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พระมหาอภิรักษ์ ปญฺญาวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โทร. 086-796-2617 หรือ 099-246 -8986 (มหาบาลีวิชชาลัย)

ท่านได้อ่านข้อความข้างต้นเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว จึงลงชื่อสมัครสอบ